Algemene voorwaarden partners

Algemene voorwaarden Renske van Herwaarden

Definities

 

Renske van Herwaarden:

de eenmanszaak gevestigd te Nijmegen

IBA:

International Business Academy (https://academy.nlinbusiness.com/), onderdeel van NLinBusiness.

Opdrachtgever:

iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Renske van Herwaarden diensten verleent en/of werkzaamheden verricht dan wel met wie Renske van Herwaarden een Overeenkomst aangaat.

Overeenkomst:

iedere overeenkomst voor het verrichten van Diensten die tussen Renske van Herwaarden en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

Diensten:

Alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook (dienstverlening, aanneming van werk, enz.) die Renske van Herwaarden voor of ten behoeve van Opdrachtgever verricht, onder meer maar niet uitsluitend kennisoverdracht in de vorm van onderwijs, trainingen, en lezingen.

Cursist:

de natuurlijke persoon die namens de Opdrachtgever een Dienst afneemt.

E-learning:

alle cursussen die Cursist aan de hand van vooraf geproduceerde materialen (video, documenten, etc.) door middel van zelfstudie individueel volgt op het IBA-platform, zonder directe tussenkomst van een trainer.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Renske van Herwaarden en Opdrachtgever (respectievelijk hun rechtsopvolgers) welke tot stand zijn gekomen via het platform van IBA. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk indien schriftelijk overeengekomen.

Overeenkomst

Een Overeenkomst komt tot stand wanneer Opdrachtgever een aangeboden dienst van Renske van Herwaarden heeft aanvaard door deze op de website van IBA te bestellen.

Meerwerkzaamheden op verzoek van de Opdrachtgever, die geen deel uitmaken van de Overeenkomst, zullen door Renske van Herwaarden afzonderlijk aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Onder meerwerkzaamheden worden verstaan: alle buiten de in de Overeenkomst genoemde diensten die Renske van Herwaarden verricht voor de Opdrachtgever.

Prijzen en betaling

Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Betaling geschiedt via iDeal of Creditcard op het IBA-platform.

Annuleringsvoorwaarden

E-learnings worden direct na betaling beschikbaar gesteld op het IBA-platform. Op betalingen voor e-learnings kan daarom geen restitutie verleend worden.

Intellectueel Eigendom

 1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Renske van Herwaarden het intellectueel eigendom over alle in de Dienst aangeleverde materialen.
 2. Documenten die onderdeel vormen van de Dienst (in PDF, Word of enigerlei vorm) mogen enkel voor persoonlijk gebruik van de Cursist worden gedownload van de IBA website en worden afgedrukt. Videobestanden mogen niet worden gedownload of worden gedupliceerd tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. Het is niet toegestaan materialen die onderdeel vormen van de Dienst te distribueren, exploiteren, openbaar te maken en/of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Renske van Herwaarden.

Opzegging overeenkomst

Renske van Herwaarden behoudt zich het recht het verrichten van een Dienst aan de Opdrachtgever te weigeren en restitutie te geven van de voor die Dienst betaalde bedragen indien Renske van Herwaarden van mening is dat verrichten van de dienst Renske van Herwaarden kan schaden (b.v. indien de Opdrachtgever of Cursist een directe concurrent is).

Klachten

Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

Aansprakelijkheid

Renske van Herwaarden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens derden voor schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak ook ontstaan, behoudens schade die is te wijten aan opzet of grove schuld van Renske van Herwaarden. De Opdrachtgever vrijwaart Renske van Herwaarden tegen aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Iedere aansprakelijkheid van Renske van Herwaarden is beperkt tot het overeengekomen bedrag.

Aan de inhoud van de materialen die onderdeel vormen van een Dienst (documenten, videos, etc.) kunnen geen rechten ontleend worden.

Geschillen

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Privacyverklaring Renske van Herwaarden

Renske van Herwaarden is zich ervan bewust dat u vertrouwen in haar stelt. Ze ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Met deze privacyverklaring informeert ze u onder meer over welke soort persoonsgegevens ze verzamelt, waarvoor uw gegevens worden verwerkt en welke rechten u heeft. Door gebruik te maken van deze website, haar diensten en haar producten geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Renske van Herwaarden respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Bestelling van diensten

Wanneer u een dienst of product afneemt, worden de gegevens die u verstrekt door mij vastgelegd. Ik verzamel gegevens waaronder:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam cursist
 • Factuuradres
 • Telefoonnummer
 • e-mail cursist
 • Afgenomen diensten (naam trainingen) bij Renske van Herwaarden
 • Bestelnummer & -datum (IBA platform)
 • Betalingsgegevens

Uw gegevens zijn nodig voor relevante communicatie betreffende (onderdelen van) de training, voor een goede uitvoer van de dienst en betaling af te handelen.

NAW-gegevens, bankgegevens en gegevens over de afgenomen diensten, de kosten en de betaling worden verwerkt ten behoeve van de boekhouding, de debiteurenadministratie en incassohandelingen.

Ik kan uw naam en e-mail adres gebruiken om u na de e-learning een enquête te sturen voor de evaluatie van de cursus.

Ik verzamel uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die ik met u heb. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en derden, voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren. Voorts worden gegevens verzameld om te voldoen aan wettelijke plichten waaronder in het bijzonder de plicht tot het voeren van een boekhouding.

Tenzij anders bepaald zullen persoonsgegevens tot uiterlijk twee jaar na het verrichten van de dienst bewaard worden.

Voor zover gegevens nodig zijn voor de belastingadministratie worden deze gegevens gedurende de daarvoor geldende verplichte termijn (in de regel 7 jaar) bewaard.

Van bovenstaande bewaartermijnen kan worden afgeweken vanwege een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden voor zover uw belang niet dient te prevaleren. Gegevens kunnen onder meer worden bewaard bij klachten, mogelijke geschillen of rechtsvorderingen tot 2 jaar na afhandeling van de klachten, het geschil of de rechtsvorderingen.

Bij de verwerking van gegevens wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals het boekingssysteem, het boekhoudsysteem, het e-mailsysteem, de boekhouding en voor de betaling en incasso.

Cursusevaluatie

 • Ik verzamel gegevens waaronder uw naam, de afgenomen cursus, uw beoordelingen van de cursus, uw andere feedback of informatie die u vermeldt in de cursusevaluatie. U kunt ervoor kiezen de cursusevaluatie anoniem in te vullen.
 • Ik gebruik de gegevens voor interne evaluatie.
 • Ik verzamel uw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die ik met u heb.
 • Niet geanonimiseerde gegevens in de evaluatie worden tot 2 jaar na de reis bewaard. Geanonimiseerde gegevens worden onbeperkt bewaard.
 • Voor de uitvoering van de evaluatie wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals een surveybedrijf. De gegevens kunnen worden doorgegeven aan de International Business Academy. Afhankelijk van de situatie geschiedt dit geanonimiseerd.

Klachten over de cursus

 • Ik verzamel gegevens waaronder uw naam, de afgenomen dienst, de klacht en overige informatie die u vermeldt in de klacht.
 • Ik gebruik de gegevens voor interne evaluatie van de klacht.
 • Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals geschillen en rechtsvorderingen, voor zover uw belang niet dient te prevaleren.
 • Ik verzamel uw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die ik met u heb.
 • Gegevens met betrekking tot de klacht worden tot 2 jaar na afhandeling van de klacht bewaard.

Beveiligde servers

Wanneer u zich aanmeldt voor een van mijn diensten vraag ik u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij.

Communicatie

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan beschreven in dit privacy beleid tenzij ik van tevoren uw toestemming hiervoor heb verkregen.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Ik bied alle bezoekers op hun verzoek of online de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan mij is verstrekt. Een verzoek kunt u richten aan onderstaand e-mailadres of postadres. Om mij te helpen met het verwerken van uw verzoek dient u zich te kunnen identificeren.

Vragen, opmerkingen & klachten

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over hoe ik omga met uw persoonsgegevens, dan verneem ik dat graag van u via onderstaand e-mailadres. Ik reageer uiterlijk binnen 2 weken.

Verantwoordelijke voor de verwerking

Onderstaande onderneming is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Bedrijfsnaam:        Renske van Herwaarden

Adres:                       Jan van Speykstraat 49, 6512 GX Nijmegen

E-mail:                      info@renskevanherwaarden.com